Vững Bước Tin Yêu(bài hát giới trẻ thế giới 2011) SVCG – Đoàn Kết-Thành Công