Thư Ngỏ của Ban Truyền Thông SVCG – Đoàn Kết-Thành Công