Các thánh lễ vào Chúa Nhật I mùa vọng năm B, tuần 1. SVCG – Đoàn Kết-Thành Công