Ban Điều Hành Mới Nhóm SVCG Di Trạch SVCG – Đoàn Kết-Thành Công