Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ với nghi thức bỏ tro SVCG – Đoàn Kết-Thành Công