Sứ điệp mùa chay của ĐHY Tổng trưởng Bộ giáo sĩ gửi các linh mục SVCG – Đoàn Kết-Thành Công