Nghi thức sai đi trong Thánh Lễ ra quân tại nhà Thờ Lớn - HSVCG TGP Hà Nội SVCG – Đoàn Kết-Thành Công