Thánh lễ ngoại lệ tại Chùa cho một vị chân tu vừa theo Chúa SVCG – Đoàn Kết-Thành Công