Phương hướng hoạt động của BTT Nhóm SVCG Di Trạch năm 2011-2012 SVCG – Đoàn Kết-Thành Công