Bài hát chủ đề trong đại hội truyền thống TGP hà nội lần thứ 13 SVCG – Đoàn Kết-Thành Công