Thông báo buổi offline thứ 2 của diễn đàn! SVCG – Đoàn Kết-Thành Công