Mở thêm box: "Bầu Chọn và bình luận ảnh" trong diễn đàn SVCG – Đoàn Kết-Thành Công