Người Việt Úc Châu chào đón linh mục tị lạn đầu tiên được tấn phong Giám Mục SVCG – Đoàn Kết-Thành Công