Một số hình ảnh lễ SN và lê Bổn Mạng Nhóm SVCG Di Trạch 03-12-2010 SVCG – Đoàn Kết-Thành Công