Bầu ban điều hành mới Nhóm SVCG Di Trạch SVCG – Đoàn Kết-Thành Công